Vedtægter for Faxe Gospel

 

 • 1. Navn og hjemsted. 

Stk.1. Foreningens navn er Faxe Gospel.  

Stk.2. Foreningens hjemsted er Faxe kirke, Faxe 

 

 • 2. Formål. 

Stk.1. Foreningen har til formål at fremme den livsglæde gospelsang giver gennem musik og sang, blandt andet ved at tage ud og holde koncerter. Foreningen samarbejder med Menighedsrådet, for derved evt. at medvirke ved gudstjenester og menighedsarrangementer. 

 

 • 3.Medlemsskab

Stk.1. Alle som har lyst til at synge i kor kan optages i Faxe Gospel. Det forventes dog, at man engagerer sig i foreningens aktiviteter, såsom at gøre en aktiv indsats for at lære sangene og møde op så ofte som muligt. Bestyrelsen kan fastsætte et maksimalt antal medlemmer af koret og herefter oprette en venteliste for potentielle medlemmer eller stemmer. 

Stk.2. Indmeldelse i Faxe Gospel er gældende, indtil man aktivt melder sig ud igen. Udmeldelse kan ske når som helst. Både indmeldelse og udmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. Oplever man problemer med dette på hjemmesiden, kan man kontakte webmasteren eller formanden. 

Stk. 2.1 E sæson følger kalenderåret, altså fra januar og året ud. Man kan blive optaget i koret i henholdsvis januar og august, men efter de første 4 øvegange lukkes for optagelse for nye medlemmer. Regnskabsåret gælder for perioden 1. oktober til 30. september. 

Stk.3. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på foreningens generalforsamling. Kontingentet opkræves 2 gange årligt i august og januar. Ved særlige behov, kan der indgås individuel aftale om ratebetaling. Dette skal forespørges hos bestyrelsen. Kontingent kan ikke refunderes ved udmeldelse. 

Stk.4. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for kontingentperioden, jfr. stk. 3.  

Stk.5. En person, der på ganske særlig vis har gjort sig fortjent dertil, kan indstilles til æresmedlemsskab.  

Stk.5.1. Æresmedlemsskab kan kun opnås ved en fuldtallig og enstemmig bestyrelse.  

Stk.5.2. Et æresmedlem kan ikke opstilles til bestyrelsen og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Dog har et æresmedlem taleret ved generalforsamlingen.  

Stk.5.3. Æresmedlemsskab kan kun tilbagekaldes ved en fuldtallig og enstemmig bestyrelse.  

Stk. 5.4. Æresmedlemsskab er kontingentfrit og giver ikke adgang til sociale aktiviteter for koret, uden særskilt invitation.  
Et æresmedlemsskab giver adgang til den offentlige gruppe på Facebook, men ikke den lukkede interne gruppe for kormedlemmerne.  
Æresmedlemmerne har gratis adgang til Faxe Gospels egne koncerter.

Stk. 5.5. Titlen som æresmedlem kan bevares, så længe man er en god ambassadør for Faxe Gospel. 

Stk.6. Medlemmer af Faxe Gospel kan ændre deres aktive medlemskab til et passivt medlemskab ved henvendelse til bestyrelsen. Passivt medlemskab indebærer ret til adgang til medlemssiden på FacebookPassivt medlemskab giver taleret, men ikke stemmeret ved generalforsamling. Det giver også adgang til de sociale aktiviteter på samme vilkår som ved et fuldt medlemskab, men det giver ikke ret til at deltage gratis ved øveaftner og koncert  

Stk. 7. Alle har mulighed for at blive støttemedlem. Et støttemedlemsskab har kun til formål at yde økonomisk støtte til Faxe Gospel og giver ingen medlemsrettigheder. Men støtter man med mere end 200 kr. kan man komme gratis ind til 2 årlige koncerter. 

Stk. 8. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling  

 

 • 4. Generalforsamling 

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned, og indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden udsendt via Faxe Gospels lukkede facebookside for kormedlemmer, pr. mail og evt. udleveret ved øveaftner. 

Stk.3. Generalforsamlingen er åben for alle, der har interesse i at deltage. Men det er kun aktive medlemmer, som er stemmeberettiget. Det er muligt at stemme skriftligt ved fuldmagt, dog max 1 fuldmagt pr. medlem. 

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:  

 1. Valg af stemmetællere. 
 2. Valg af dirigent. 
 3. Formandens beretning. 
 4. Godkendelse af regnskab. 
 5. Godkendelse af budget og kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag. 
 7. Valg af formand. (jfr. §6 stk. 1) 
 8. Valg af kasserer. (jfr. §6 stk. 1) 
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (jfr. §6 stk. 1) 
 10. Valg af 2 suppleanter. (jfr. §6 stk. 1) 
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 12. Eventuelt. 

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes. Evt. indkomne forslag, regnskab og budgetter lægges på den lukkede facebookgruppe for kormedlemmer inden sidste øveaften før generalforsamlingen, så hver enkelt selv kan skrive det ud herfra. 

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (een over halvdelen af de afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved stemmelighed mellem kandidater foretages lodtrækning.  

 • 5. Ekstraordinær Generalforsamling 

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom overfor formanden.  

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er minimum 2 uger 

 

 • 6. Foreningens daglige ledelse. 

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der ud over formanden består af 4 medlemmer. Foreningens korleder er tilknyttet bestyrelsen som rådgivere. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at formand og 2 medlemmer vælges i lige år, og kasserer og 1 medlem vælges i ulige år. Suppleanter vælges for en 2-årig periode med 1 pr. år.  
Revisorer behøver ikke at være medlem af koret. Revisorer og revisorsuppleanter vælges for en 2-årige periode.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

 Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.  

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Korets korleder vælges af bestyrelsen, og korets musiker vælges i samarbejde mellem korleder og bestyrelsen. 

Stk.5. Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Referater fra bestyrelsens møder skal være tilgængelige for medlemmerne, dog kan personsager behandles på lukkede møder. Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

 

 • 7. Økonomi, regnskab og revision. 

Stk.1. Foreningens regnskabsår går fra d. 1/10-30/9. 

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Bestyrelsen kan udbetale honorar til korleder/dirigent og evt. pianist/musikere. Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar, men kan få udgifter dækket.  

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige kan varetage foreningens medlemsregistrering.  

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.  

 

 • 8. Tegningsregler og hæftelse. 

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Det er også disse to, der har adgangen til foreningens netbank. 

Stk.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.  

 

 • 9. Vedtægtsændringer. 

Stk.1. Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  

Stk.2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.  

 

 • 10. Opløsning 

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, som ikke må ligge på samme dato 

Stk.2. Ved opløsning tilfalder foreningens effekter og formue Faxe Sogns Menighedspleje, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.