Vedtægter for Faxe Gospel

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Faxe Gospel.

Stk.2. Foreningens hjemsted er Faxe kirke, Faxe

 

§ 2. Formål.

Stk.1. Foreningen har til formål, gennem øveaktivitet, at dygtiggøre medlemmerne i sang og musik. Ligeledes har foreningen til formål, at fremme den livsglæde gospelsangen giver, at samarbejde med menighedsrådet, for derved evt. at virke ved gudstjenester og menighedsarrangementer, samt udøve koncertvirksomhed gennem gospelmusik.

 

 § 3. Medlemsskab.

Stk.1. Som medlemmer kan enhver som har evne, lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål optages. Bestyrelsen kan fastsætte et maksimalt antal medlemmer af koret og herefter oprette en venteliste for potentielle medlemmer eller stemmer.

Stk.2. Assistance til indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer, eller via korets hjemmeside.

Stk. 2.1 Man kan blive optaget i koret i henholdsvis august og januar, men efter de første 4 øvegange lukkes optagelse for nye medlemmer.

Stk.3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår, dog kan bestyrelsen bestemme at kontingentet skal opkræves halv eller kvartårligt. Kontingent kan ikke refunderes ved udmeldelse. Bestyrelsen bemyndiges til at give kontingentnedslag for unge medlemmer under 25, samt pensionister.

Stk.4. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for kontingentperioden, jfr. stk. 3.

Stk.5. En person, der på ganske særlig vis har gjort sig fortjent dertil, kan indstilles til æresmedlemsskab.

Stk.5.1. Æresmedlemsskab kan kun opnås ved en fuldtallig og enstemmig bestyrelse.

Stk.5.2. Et æresmedlem kan ikke opstilles til bestyrelsen og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Dog har et æresmedlem taleret ved generalforsamlingen.

Stk.5.3. Æresmedlemsskab kan kun tilbagekaldes ved en fuldtallig og enstemmig bestyrelse.

Stk. 5.4. Æresmedlemsskab er kontingentfrit.

Stk.6. Medlemmer af Faxe Gospel kan ændre deres aktive medlemsskab til et passivt medlemsskab ved henvendelse til bestyrelsen. Passivt medlemsskab indebærer ret til adgang til medlemssiden. Passivt medlemsskab giver taleret, men ikke stemmeret ved generalforsamling. Et passivt medlem er ikke berettiget til at deltage ved øveaftner og koncert. Et passivt medlemsskab kan ændres til aktivt medlemsskab ved henvendelse til bestyrelsen. Ændres status fra passivt til aktivt medlem midt i en sæson, fastsættes kontingentet for den resterende sæson af bestyrelsen i samarbejde med LOF. Kontingentet for passivt medlemsskab fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen kan udstede støttemedlemsskab. Et støttemedlemsskab har kun til formål at yde økonomisk støtte til Faxe Gospel og giver ingen medlemsrettigheder.

Stk. 8. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling

 

 § 4. Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned, og indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden udsendt via Faxe Gospels facebookside, Faxe Gospels interne kommunikationsplatform, hvortil man er knyttet via sin individuelle e-mailadresse eller ved særlige hensyn, pr. brev.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer jfr. § 3, der senest 8 dage forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandens beretning.
 4. Godkendelse af regnskab.
 5. Godkendelse af budget og kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand. (jfr. §6 stk. 1)
 8. Valg af kasserer. (jfr. §6 stk. 1)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (jfr. §6 stk. 1)
 10. Valg af 2 suppleanter. (jfr. §6 stk. 1)
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før den ordinære generalforsamling skal afholdes. Evt. indkomne forslag, regnskab og budgetter lægges på foreningens hjemmeside inden sidste øveaften før generalforsamlingen.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (een over halvdelen af de afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved stemmelighed mellem kandidater foretages lodtrækning.

 

§ 5. Ekstraordinær Generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom overfor formanden.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 4 uger.

 

 § 6. Foreningens daglige ledelse.

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der ud over formanden består af 4 medlemmer. Foreningens korleder og musiker er tilknyttet bestyrelsen som rådgivere. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at formand og 2 medlemmer vælges i lige år, og kasserer og 1 medlem vælges i ulige år. Suppleanter vælges for en 2-årig periode med 1 pr. år.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Korets korleder og musiker vælges af bestyrelsen.

Stk.5. Formanden og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Referater fra bestyrelsens møder skal være tilgængelige for medlemmerne, dog kan personsager behandles på lukkede møder. Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision.

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Bestyrelsen kan udbetale honorar til korleder/dirigent og evt. pianist/musikere. Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar, men kan få udgifter dækket.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige kan varetage foreningens medlemsregistrering.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse.

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren. Til brug for foreningens daglige drift kan pc-netbank anvendes af foreningens kasserer alene.

Stk.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 9. Vedtægtsændringer.

Stk.1. Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Ved opløsning tilfalder foreningens effekter og formue Faxe Sogns Menighedspleje, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.